COMMITTEE

Symposium Chairs:

Chair         Osamu FUJITA, Hokkaido University, Japan

Co-chairs   Masamichi ISHIKAWA, JASMA, Japan (from JASMA)
                   Qiu-Sheng LIU, NSMSA/CSSR, China (from NSMSA)
                   Won-Seung CHO, KMS(Inha University), Korea (from KMS)
                   Hideyuki TAKAHASHI, JSBSS, Japan
                   Yidong GU, Chinese Academy of Sciences, China (by first letter of the country)
                   Kamanio CHATTOPADHYAY, India Institute of Science, India
                   Mhd Fairos ASILLAM, National Space Agency, Malaysia
                   Mohd Helmy HASHIM, National Space Agency, Malaysia
                   Thaweesak KOANANTAKOOL, National Sci. & Tech. Devel. Agency, Thailand

Organizing Committee:

Japan:       ・Nozomu Hashimoto, HU            ・Atsushi Higashitani, TU           ・Takayuki Hoson, OCU
                   ・Takehiko Ishikawa, JAXA         ・Noriaki Ishioka, JAXA              ・Satoshi Iwase, AMU
                   ・Ichirou Karahara, UT                  ・Osamu Kawanami, HPU            ・Yuki Kimura, HU
                   ・Yoshiaki Kitaya, OPU                 ・Kensei Kobayashi, YNU          ・Tadahiko Masaki, SIT
                   ・Satoshi Matsumoto, JAXA         ・Harunori Nagata, HU                ・Makoto Natsuisaka, JAXA
                   ・Haruhiko Ohta, KU                     ・Toshiharu Oka, IA                      ・Tsuyoshi Totani, HU
                   ・Kaori Tomita-Yokotani, UT
China:        ・Huai-Xing Cang, IB/CAS         ・Kai Li, IM/CAS                          ・Bin-Bin Wang, IP/CAS
                   ・Jin-Jia Wei, XJTU                        ・Yang Yang, CSU/CAS               ・Zhang-Fu Yuan, BU
                   ・Guang-Jie Zhai, NSSC/CAS      ・Jian-Fu Zhao, IM/CAS              ・Lin-Hong Zhu, CSSR
                   ・Feng-Yuan Zhuang, BUAA
Korea:        ・Inho Choi, YU (Honorable)      ・Soong-Keun Hyun, IU              ・Han Sung Kim, YU
                   ・Chang-Soo Lee, CNU                 ・Joo-hee Lee, KARI
 

Scientific Committee:

・Ryoji Imai, MIT, Japan (Chair)                 ・Takeshi Nikawa, UT, Japan (Co-chair)   ・Satoshi Adachi, JAXA, Japan
・Wei-Ming Cai, ISBS/CAS, China             ・Xu-Zong Chen, BU, China                      ・Jae-Hyuk Choi, MU, Korea
・Jun Hidema, Tohoku Univ., Japan            ・Akira Higashibata, JAXA, Japan             ・Osamu Imamura, NU, Japan
・Yuko Inatomi, JAXA, Japan                       ・Qi Kang, IM/CAS, China                         ・Sung-Hyun Kang, KRIBB, Korea
・Naomi Katayama, NWU, Japan                 ・Kyu-Sung Kim, IU, Korea                        ・Tak-Joong Kim, YU, Korea
・Youn-Kyu Kim, KARI, Korea                    ・Wen-Jun Kong, IET/CAS, China            ・Geun Woo Lee, KRISS, Korea
・Joonho Lee, KU, Korea                              ・Yoo Kyung Lee, KOPRI, Korea               ・Ying-Hu Li, ACC, China
・Yan Liu, IC/CAS, China                             ・Jun Luo, HUST, China                              ・Yuji Nakamura, TUT, Japan
・Hiroshi Nomura, NU, Japan                       ・Ming-Xiang Pan, IP/CAS, China            ・Jeong Park, PKNU, Korea   
・Junsoo Park, YU, Korea                             ・Seul Park, CU, Korea                                 ・Peng Shang, NPU, China
・Naoto Shiba, KU, Japan                             ・Kouichi Soga, OCU, Japan                      ・Nobuo Suzuki, KU, Japan
・Akihisa Takahashi, GU, Japan                  ・Hroo Totsuji, OU, Japan                           ・Ichiro Ueno, TUS, Japan
・Yu-Ren Wang, IM/CAS, China                 ・Masahito Watanabe, GU, Japan              ・Jin-Liang Xu, NCEPU, China
・Masao Yamasaki, FHU, Japan                   ・Tae-Sung Yoon, KRIBB, Korea              ・Raja Noor Zaleha, UPM, Malaysia
・Shou-Gang Zhang, NTSC/CAS, China   ・Wei Zhang, CSU/CAS, China
 

Symposium Organizers:

    Japan Society of Microgravity Application (JASMA), Japan
    Japanese Society for Biological Sciences in Space (JSBSS), Japan
    Center for Space Utilization/Chinese Academy of Sciences (CSU/CAS), China
    Korean Microgravity Society (KMS), Korea
    National Institute for Biotechnology and Genetic Engineering (NIBGE), Pakistan
    National Microgravity Programme, India
    National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Thailand
    National Society of Microgravity Science and Application (NSMSA), China
    National Space Agency (ANGKASA), Malaysia

Sponsors:

    Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Japan
    Chinese Academy of Sciences (CAS), China
    Korea Aerospace Research Institute (KARI), Korea
    National Science Foundation of China (NSFC), China
    National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Thailand
    National Space Agency (ANGKASA), Malaysia
    Sapporo City and Hokkaido Government, Japan

Back to top page